POŠTOVNÉ OD 50 € ZDARMA                                                                 KONTAKT 

VOP

1.Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy (ďalej len ako objednávky) uzatvorenej na diaľku, medzi spoločnosťou ISPAL s.r.o. , so sídlom Hviezdoslavov 67. 930 41 Hviezdoslavov, IČO 44 676 115, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava., oddiel: Sro, Vložka 28182/T. (ďalej len ako „predávajúcim) a „kupujúcim“. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.peknetopanky.sk

1.2 Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy

 

2.Vymedzenie pojmov

2.1.Prevádzkovateľom internetovej stránky (elektronického obchodu) www.peknetopanky.sk je ISPAL s.r.o. , so sídlom Hviezdoslavov 67. 930 41 Hviezdoslavov, IČO 44 676 115, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava., oddiel: Sro, Vložka 28182/T

2.2.Predávajúcim je ISPAL s.r.o. , so sídlom Hviezdoslavov 67. 930 41 Hviezdoslavov, IČO 44 676 115, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava., oddiel: Sro, Vložka 28182/T

2.3.Dodávateľom tovarov a služieb  ponúkaných v elektronickom obchode www.peknetopanky.sk je ISPAL s.r.o. , so sídlom Hviezdoslavov 67, 930 41 Hviezdoslavov, IČO 44 676 115, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava., oddiel: Sro, Vložka 28182/T

2.4.Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorý si v elektronickom obchode vytvorí objednávku. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar na účely predaja iným osobám alebo za účelom podnikania.

2.5.Elektronický obchod  je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie produktov a služieb.

2.6.Tovarom alebo službou sú všetky produkty uverejnené na stránke elektronického obchodu. Zverejnený tovar je katalógom tovaru. Údaje o tovare napr. váha, rozmery uvedené v katalógoch, prospektoch a iných materiáloch zobrazených na internetovej stránke predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti +/- 1% z uvedenej hodnoty.

2.7.Objednávkou je odoslaný elektronicky formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam tovaru objednaného z ponuky elektronického obchodu a celkovú cenu objednávky, príp. cenu za poštovné

 

3. Cena

3.1.Všetky ceny sú konečné vrátane 20% dane z pridanej hodnoty

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej sumy objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.3.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v elektronickom obchode. Zmeny cien sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzavreté pred zmenou cien.

 

4.Objednávka, prijatie objednávky, uzatvorenie zmluvy

4.1.Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v elektronickom obchode, výberom tovaru alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke, zvoliť si možnosť dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

4.2.Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho alebo odoslaní objednávky. Ak nebude objednávka obsahovať všetky patričné náležitosti, je považovaná za neúplnú. V takomto prípade sa predávajúci vyzve kupujúceho k odstráneniu, spresneniu alebo doplneniu nedostatkov. Okamihom spresnenia alebo doplnenia nedostatkov sa považuje objednávka za úplnú.

4.3.Kupujúci po odoslaní objednávky obdrží automaticky generované oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby, zasielané všetky informácie ohľadom stavu jeho objednávky.

4.4.Prijatá objednávka je považovaná za návrh na uzavretie na uzavretie kúpnej zmluvy.

4.5. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza elektronickým akceptovaním (potvrdením) objednávky predávajúcim.

4.6. Prijatú objednávku je predávajúci povinný potvrdiť prostredníctvom elektronickej pošty a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín doručenia.

4.7. Kupujúcemu odporúčame skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky a to vo všetkých priečinkoch elektronickej pošty (napr. v nevyžiadanej pošte) a rovnako aj obsah elektronickej objednávky uvedený e-mailovej správe od predávajúceho. V prípade nedoručenia potvrdenia objednávky od predávajúceho alebo v prípade zistenia nezrovnalostí v obsahu elektronickej objednávky, je kupujúci povinný o tom informovať predávajúceho telefonicky na infolinke alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese shop@peknetopanky.sk 

4.8.Predmetom uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy je povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar na dohodnuté miesto doručenia, v dohodnutom množstve, cene a termíne.

4.9.Kupujúci súhlasí s tým, že je jeho povinnosťou objednaný tovar na dohodnutom mieste doručenia prevziať v dohodnutom termíne alebo odbernej lehote, zaplatiť zaň kúpnu cenu, príp. poštovné. Túto skutočnosť potvrdzuje aj pri odosielaní objednávky, kde je uvedené že sa jedná o „objednávku s povinnosťou platby“.

4.10.Akákoľvek zmena objednávky od uzavretia kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho.

 

5.Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci

 

5.1.Kupujúci je povinný

a.)Prevziať objednaný tovar na dohodnutom mieste doručenia v dohodnutom termíne alebo v odbernej lehote

b.)Zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie

c.)Prekontrolovať neporušenosť obalov aj samotný tovar pre preberaní

 

5.2.Predávajúci je povinný

a.)Dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite a množstve a dohodnutej cene a za podmienok, platných v deň odoslania objednávky.

b.)Tovar zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

c.)Dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky dokumenty k tovaru, ako napr. faktúru, záručný list

 

6.Odstúpenie od zmluvy

6.1.Kupujúci má na základe zákona 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb  na základe od zmluvy uzatvorenej na diaľku, podľa ustanovení § 7, právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dňa uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

6.2.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči a musí byť predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu shop@peknetopanky.sk. Na odstúpenie od zmluvy je možné využiť uvedený formulár. Kupujúci je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátiť predávajúcemu tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi – napr. originál faktúrou (pri čiastočnom odstúpení od zmluvy- kópiu faktúry) a všetkými náležitosťami s ktorými bol tovar kupujúcemu dodaný.

 

6.3.V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 6.1 až 6.2 týchto obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

6.4.Kupujúci ma právo v rámci 14 lehoty tovar rozbaliť a odskúšať ako je to bežné pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať neznamená začať používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.  Vrátený tovar musí tovar musí byť nepoškodený, nenosený a kompletný. Tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu .

6.5. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy). Predávajúci na dobierku nepreberá.

6.6.V prípade že kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný je povinný uhradiť predávajúcemu:

a.)hodnotu o ktorú bola znížená hodnota tovaru,

b.)náklady ktoré vznikli predávajúcemu s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

6.7.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť všetky platby kupujúcemu , ktoré od neho prijal ako i preukázateľne vynaložené náklady na objednanie tovaru. Predávajúci však nemusí vrátiť peniaze skôr, ako mu bol doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu, iba ak predávajúci navrhne, že tovar preberie osobne alebo ním poverená osoba. Na vrátenie poštovného sa uplatňuje zákon 102/2014, ktorý upravuje výšku poštovného - predávajúci je povinný vrátiť náklady na doručenie vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.8.Predávajúci je oprávnený objednávku stornovať a odstúpiť od zmluvy v prípade:

a.)Z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v zákonnej lehote 30 dní alebo v cene uvedenej v elektronickom obchode. V takomto prípade je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom ďalšej dohody.

b.)Ak kupujúci uviedol nesprávne údaje alebo ak nie je objednávku možné záväzne potvrdiť (nesprávne tel. číslo, nesprávny e-mail, kupujúci nedvíha telefón alebo neodpovedá na e-mail).

 

7. Výmena tovaru

V prípade, ak kupujúci zistí že objednaný tovar mu nevyhovuje má právo prevzatý tovar vrátiť a požadovať výmenu tovaru za inú veľkosť/farbu alebo iný druh tovaru. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba po dohode s predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese shop@peknetopanky.sk . Kupujúci uvedie, ktorý z prevzatého tovaru chce vymeniť (kód produktu a veľkosť) a tovar za ktorý ma vymenený (kód produktu a veľkosť.) Predávajúci overí dostupnosť/nedostupnosť tovaru, ktorý kupujúci požaduje na výmenu. V prípade dostupnosti tovaru predávajúci potvrdí výmenu a dohodne s kupujúcim ďalšie podrobnosti (napr. doplatok alebo preplatok za tovar a postup výmeny) . V prípade nedostupnosti tovaru predávajúci zamietne výmenu a kupujúci postupuje podľa podmienok na odstúpenie od zmluvy.  Výmena tovaru a opätovné doručenie je bezplatné, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

8. Dodacie podmienky

8.1.Objednávky sú podľa dostupnosti a prevádzkových možností expedované v čo najkratšom termíne od potvrdenia objednávky. V prípade tovaru skladom zvyčajne do 3 prac dní, v prípade tovaru ktorý nie je skladom do 3-7 prac. dní. Dostupnosť je uvedená pri každom tovare. Kupujúci berie na vedomie, že uvedená dostupnosť tovaru je len orientačná. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade, ak predávajúci nemôže dodať tovar v uvedenej lehote je o tom povinný informovať kupujúceho a oznámiť mu nový termín dodania tovaru. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar  najneskôr do 30 dní. Ak by bola doba pre dodanie dlhšia, predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej doby. Nedodanie tovaru do 30 dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predlženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

8.2.Kupujúci je o zaslaní objednávky s predpokladaným termínom doručenia na miesto dodania informovaný mailom alebo formou sms.

8.3.Za miesto dodania sa považuje miesto, ktoré kupujúci uviedol v elektronickej objednávke

8.4.Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom Slovenskej pošty

a.)Balík na poštu- v deň doručenia zásielky na dodaciu poštu kupujúceho, Slovenská pošta zašle kupujúcemu notifikačnú SMS s oznámením o uložení zásielky.. Kupujúci alebo iná poverená osoba je povinný objednávku na svojej dodacej pošte do 18 dní prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

b.)Balík na adresu (kuriérom)- v deň odoslania je kupujúcemu odoslaný notifikačný e-mail slov. pošty a zároveň aj notifikačná sms od predávajúceho, o odoslaní zásielky. Pokiaľ si zvyčajne na nasledujúci deň od odoslania zásielky, nemôže kupujúci, alebo ním poverená osoba zásielku prebrať, môže si zvoliť iný termín doručenia, pomocou odkazu umiestnenom v notifikačnom e-maili slov. pošty.   

V deň doručovania zásielky slovenská pošta informuje kupujúceho notifikačnou sms o dodaní zásielky. V prípade, ak kuriér kupujúceho alebo inú poverenú osobu kuriér nezastihne na uvedenej adrese, zásielku uloží na pošte a kupujúci obdrží od slov. pošty notifikačnú správu o uložení zásielky.Kupujúci je povinný objednávku na svojej dodacej pošte do 18 dní prevziať a zaplatiť kúpnu cenu, alebo môže požiadať o ďalší termín doručenia v priebehu 18 dní pomocou odkazu umiestnenom v notifikačnom e-maili slov. pošty, ktorý mu bol doručený pri odoslaní zásielky. 

8.5.Predávajúci je oprávnený kupujúceho informovať o stave zásielky a vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru prostredníctvom e-mailu alebo sms.

8.6.Faktúra ktorá je dodávaná spolu s tovarom slúži ako záručný list.

8.7.Predávajúci nezodpovedá na neskoré doručenie zásielky vinou doručovacej služby.

 

9. Platobné podmienky

9.1.Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný zaplatiť ho spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené v objednávke.

9.2.Platba je možná iba v EUR

9.3.Uvádzané ceny sú platné v rámci SR. Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne.

9.4.Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako uvedenom postupe pri zasielaní tovaru a služieb ako aj cien za tieto služby. 

Slovenskou poštou (balík na poštu)

Na dobierku (platí pre objednávky do 50 €) - poštovné a balné 3,60 €

Na dobierku (platí pre objednávky nad 50 €) - poštovné a balné 0 €

Slovenskou poštou - kuriér (balík na adresu)

Na dobierku (platí pre objednávky do 70 €) - poštovné a balné 3,99 €

Na dobierku (platí pre objednávky nad 70 €) - poštovné a balné 0 €

 

10.Vlastnícke právo

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

 

11.Neprevzatie zásielky

11.1.K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza elektronickým akceptovaním (potvrdením) objednávky predávajúcim.

11.2.V prípade, ak kupujúci po elektronickom potvrdení objednávky neprevezme tovar v odbernej lehote, čím spôsobí predávajúcemu škodu, môže predávajúci pri ďalšej objednávke vyžadovať od kupujúceho platbu vopred na bankový účet predávajúceho. 

11.6.Pokiaľ sa kupujúci rozhodne o opätovné zaslanie neprevzatej objednávky, je povinný uhradiť objednávku + opätovné poštovné vopred na bankový účet predávajúceho. 

 

12. Reklamačný poriadok (súčasť obchodných podmienok)

Tento reklamačný poriadok spoločnosti ISPAL sr.o. , ktorý je neodeliteľnou súčasťou obchodných podmienok, upravuje práva a povinosti predávajúceho a kupujúceho a upravuje postup predávajúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke www.peknetopanky.sk podľa podľa § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

a.)Reklamovať možno len tovar zakúpený na stránke www.peknetopanky.sk

b.)Reklamovať možno len tovar, ktory bol prevzatý a úplne zaplatený kupujúcim.

12.1.Kontrola tovaru pred prevzatím

Pred prevzatím a zaplatením zásielky odporúčame skontrolovať neporušenosť obalov. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je kupujúci oprávnený zásielku od dopravcu neprevziať a informovať o tom bezprostredne predávajúceho.. Prepravca je povinný spísať na mieste dodania protokol o zistených vadách počas prepravy.Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

12.2.Záručná doba a záručné podmienky

a.)Záruka sa poskytuje v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa na dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

b.)Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar pri prevzatí alebo vznikli počas záručnej doby.

c.)Vady tovaru a nároky na uplatnenie reklamácie vyplývajúcich z tych vád musia byť uplatnené počas záručnej doby. Po uplynutí  záručnej doby nie je možné uplatniť si reklamáciu na existujúce vady, ktoré vznikli pred skončením záruky.

d.)Uplynutím záruky zaniká právo na reklamáciu.

e.)Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vád, ktoré vznikli počas záruky.

f.)Kupujúci ma právo uplatniť si reklamáciu u predávajúceho na tovar, ktorý vykazuje vady za ktoré zodpovedá predávajúci, alebo výrobca

12.3.Za vady tovaru nemožno považovať:

a.)vady ktoré boli spôsobené dopravcom

b.)opotrebenie spôsobené obvyklým používaní

c.)mechanické poškodenie zavinené kupujúcim

d.)poškodenie spôsobené nadmerným a nevhodným používaním

e.)zanedbaním starostlivosti o tovar

f.)nesprávnym ošetrovaním

g.)pôsobením, cudzích látok (voda, chemikálie)

e.)vady spôsobené vyššou mocou

f.)neodborným zásahom kupujúcim

h.)na závady, na ktoré bol kupujúci upozornený

i.)na závady, pre ktoré bola na tovar poskytnutá zľava

12.4.Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného bez zbytočného odkladu. Neskoršie uplatnenie vady tovaru pri pokračujúcom užívaní by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

12.5.Pre uplatnenie reklamácie je potrebné zaslať tovar na adresu predávajúceho spolu s faktúrou, ktorá slúži ako záručný list. Zadná strana faktúry obsahuje formulár na vrátenie/reklamáciu, kde kupujúci označí druh a popis vady tovaru. Kupujúci zároveň uvedie kupujúci vedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje

12.6.Vybavenie reklamácie sa vťahuje len na vady ktoré kupujúci uvedie vo formulári. 

12.7.Tovar má byť zaslaný ako doporučený alebo poistený list. Predávajúci na dobierku nepreberá.

12.8.Reklamačné konanie začína plynúť doručením reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamáciu nemožno uplatniť, ak tovar nebol dodaný kompletný vrátane faktúr

12.9.Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii hneď, najneskôr však do 3 prac. dní od doručenia. V zložitejších prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začatia reklamačného konania. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

12.10.Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatí a uplatnení reklamácie tovaru vo forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, kde je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú  z týchto obchodných a reklamačných podmienok a v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď.

12.11.Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m)

12.12.Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a.)pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b.)pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

12.13. Ukončenie reklamácie
a.)Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

b.)Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

c.)Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

d.)V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

e.)Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

f.)Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

13. Bonusový program

13.1.Darček za nákup                                                                                                                                         

Pri nákupe si môže kupujúci vybrať darček  - 1 pár ponožiek u každému páru objednanej obuvi.                                                      

a.)Na darček ma nárok každý kupujúci (registrovaný aj neregistrovaný)
b.)Hodnota nákupu je neobmedzená. Pri objednávke má kupujúci nárok na 1 pár ponožiek ku každému páru objednanej obuvi. c.) Vyobrazenie vzoru potlače ponožiek je len orientačné. V prípade vypredania zobrazeného vzoru, je predajca oprávnený zaslať kupujúcemu iný vzor.                  d.)V prípade vrátenia tovaru, ku ktorému obdržal zákazník darček zdarma (ku každému páru obuvi - 1 ks), je kupujúci povinný vrátiť s každým párom obuvi aj patričný počet darčekov (ponožiek). V prípade, ak kupujúci patričný počet nevráti, bude mu odpočítaná čiastka 1,20 € s DPH  za každých chýbajúci kus od ceny vráteného tovaru.

 

14.Ochrana osobných údajov

14.1.Zmluvné strany sa dohodli, že pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom alebo objednávkovom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pre uzatvorenie kúpnej zmluvy svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH ( ak mu bolo pridelené ) kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

14.2.Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom elektronického obchodu www.peknetopanky.sk  sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

14.3.Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru

14.4.Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.peknetopanky.sk , zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.

14.5.Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

14.6. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).

14.7.Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail shop@peknetopanky.sk  Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

14.8.Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

14.9.Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

15. Alternatívne riešenie sporov

15.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva prostredníctvom e-mailovej adresy shop@peknetopanky.sk Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS").

15.2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

15.3. Platforma Alternatívneho riešenia sporov je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage    

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.        

                               

16.Záverečné ustanovenia

16.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Tieto obchodné a reklamačné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

16.2.Kupujúci súhlasí že komunikácia bude prebiehať v elektronickej forme, priebeh objednávky, informácie o stave objednávky alebo zásielky budú odosielané kupujúcemu e-mailom alebo formou sms.

16.3.Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil že s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Hviezdoslavove dňa 1.1.2019                                                                 

Odstúpenie od zmluvy si možte vytlačiť tu

 

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie